:: پرسش‌های متداول ::
:: ارسال مقاله:
#  ارسال مقاله برای شرکت در کنگره الزامی است؟ آیا بدون داشتن مقاله می‌توانیم در کنگره شرکت کنیم؟
خیر، ارسال مقاله الزامی نیست و شرکت کنندگان می‌توانند بدون ثبت مقاله هم در کنگره ثبت نام کنند
۱۳۹۸/۸/۲۱ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید