:: پرسش‌های متداول ::
:: ارسال مقاله:
# مقالات باید به چه زبانی ارسال شوند؟
زبان اصلی کنگره فارسی است. اما چنانچه شرکت کننده از خارج ایران باشد به زبان انگلیسی هم  پذیرفته می شوند.
 
۱۳۹۸/۸/۲۰ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید