:: پرسش‌های متداول ::
:: ارسال مقاله:
# آیا فردی که اقدام به ارسال مقاله می‌کند باید حتما نویسنده اول باشد؟
خیر، از کنگره سال پنجم، ارسال کننده مقاله می‌تواند نویسنده اول تا ششم باشد.
۱۳۹۸/۸/۲۱ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید