:: پرسش‌های متداول ::
:: ثبت نام و شرکت در کنگره:
# در صورت کسر وجه ثبت نام از حساب و ناموفق بودن پرداخت باید چه کاری انجام داد؟
در صورت ناموفق بودن پرداخت پول تا 48 ساعت بعد به حساب بازگشت داده می‌شود. در صورت عدم بازگشت پول، 8 رقم اخر شماره کارت پرداختی، شماره پیگیری و شماره مرجع پرداخت را جهت بررسی به سایت پذیرنده ارائه دهید.
 
۱۳۹۸/۸/۲۱ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید