ششمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1398- سازمان اصلی
سازمان اصلی کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۷ | 
مسئولین اصلی ششمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران

شورای سیاست‌گذاری

رئیس کنگره
دکتر حمیدرضا حسنی  

دبیر کنگره
دکتر حامد ساجدی

دبیر اجرایی
 دکتر محمد جواد جنتی
نشانی مطلب در وبگاه ششمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1398:
http://asi2020.aesi.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب